فیـروزشهر
فیـروزشهر

عباس برزگر کارآفرین روستایی

‫۹ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﺎراﻧﯽ دو ﮔﺮدﺷﮕﺮ آلمانی که ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮار بودند در راه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺮای اقامت در یک جای امن که بتوانند شب را به صبح برسانند به یک خانه روستایی پناه بردند.

ﻋﺒﺎس برزگر ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎده بود که آن شب به آن دو گردشگر پناه داد و به همراه خانواده‌اش تلاش کرد تا از آن‌ها به خوبی پذیرایی کند. ﮐﻠﺒﻪ آن‌ها‌ ﻣﺤﻘﺮ و فقیرانه ﺑﻮد و ﺟﺰ ﭼﺎی آﺗﺸﯽ و ﻏﺬای ساده روﺳﺘﺎﯾﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. 

ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﻋﺒﺎس آلمانی ﺑﻮدﻧﺪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت او ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ بسیار اﻧﺪک بود. اما ﺳﺎدﮔﯽ و سنتی بودن منزل و ‫ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺒﺎس و زﻧﺪﮔﯽ یک روزه در روﺳﺘﺎی ﺧﻮش آب و ﻫﻮای آن رﺿﺎﯾﺖ زیاد و توجه آن دو ﻣﻬﻤﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد.

آﻧﻘﺪر ﮐﻪ در حدود ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻫﻔﺖ‫ﻧﻔﺮه آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و تعریف دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎس رﻓﺘﻨﺪ و آن‌ها نیز ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ که ﺑﺎ ﻫﻤﺎن دم ﭘﺨﺘﮏ و ﭼﺎی آﺗﺸﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن برایشان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در ﺧﺎﻧﻪ سنتی ﻋﺒﺎس ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ. 

ﺻﺒﺢ روز بعد ﻋﺒﺎس راﻫﻨﻤﺎی سفر آن‌ها ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﺪﻧﯽ و گردشگری روﺳﺘﺎی ﺑﺰم ﺷﻬﺮ ﺑﻮاﻧﺎت ﻓﺎرس دیدن کنند. با ما برای مطالعه ادامه زندگینامه عباس برزگر همراه باشید.

تصمیم عباس برزگر به پذیرایی از گردشگران

زندگینامه عباس برزگر کارآفرین روستایی

‫در زندگینامه عباس برزگر می‌خوانیم که ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ هنگام ﺑﺮﮔﺸﺖ مبلغی برابر با ۲۰۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﺒﺎس ﻫﺪﯾﻪ دادﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﻮل در آن زﻣﺎن ﺑﺮای ﻋﺒﺎس مقدار زﯾﺎدی ﺑﻮد و سبب شد به این فکر بیفتند ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ‫ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ از ﮔﺮدﺷﮕﺮان در ﯾﮏ روﺳﺘﺎی ﺑﺎ ﺻﻔﺎ و بکر ﺑﺎﺷﺪ، پس دست به کار شد.

به ﻃﻮری ﮐﻪ از ﻧﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎ به اﻣﺮوز توانسته ۱۸ ﻫﺰار ﮔﺮدﺷﮕﺮ ‫ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻪ روﺳﺘﺎی ﺑﺰم در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮاﻧﺎت ﻓﺎرس جذب کند و ﻋﺒﺎس ﻫﻢ تا کنون ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی موفق به دریافت ۱۲۶ ﻟﻮح ﺳﭙﺎس شده است و درآﻣﺪ او از ‫روزاﻧﻪ ﺳﻪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ۶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن رسیده است. ﻋﺒﺎس توانسته ﺑﻪ ۲۸ ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﺳﻔﺮ ﮐند و حتی ﺧﺎﻧﻪ ۸۰ ﻣﺘﺮی او اکنون ﺑﻪ ۲۱۰ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

‫عباس برزگر، کارآفرین روستایی

زﻫﺮا و ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ دو دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ عباس یکی از ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه‌اﻧﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ آﻟﻤﺎن، روﺳﯿﻪ، ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ، ﺷﺒﮑﻪ ۲ و ۴ اﯾﺮان ‫ﻓﯿﻠم‌‌های ﻣﺴﺘﻨﺪی در مورد آن‌ها و ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع روﻧﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در روﺳﺘﺎی ﺑﺰم ﺑﻮاﻧﺎت ﭘﺨﺶ ﮐﺮده‌اﻧﺪ.

‫عباس از تلاش‌های اولیه‌اش ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در روزﻫﺎی اول ﺑﻪ آژاﻧس‌های ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ مختلف ﺳﺮ می‌زدم و به آن‌ها می‌گفتم ﮐﻪ آیا امکانش وجود دارد که از ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺷﻤﺎ در روﺳﺘﺎی خودمان ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﻨﻢ. آن‌ها ﻫﻢ می‌گفتند ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ تا روﺳﺘﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و می‌پرسیدند که آﯾﺎ اوﺿﺎع ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ است.

کم کم ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﻣﻦ از ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺧﺎرﺟﯽ رﺳﯿﺪ به طوری که به ‫ﯾﮏ ﺣﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪ‌ام ۲۱ ﺣﻤﺎم دﯾﮕﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ حتی اکنون ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﮔﺮدﺷﮕﺮ را در روﺳﺘﺎ اﺳﮑﺎن ﺑﺪﻫﻢ و ﺑﺮای ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮاﻧﺎت ‫اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﮐﻨﻢ. ‫

ﻋﺒﺎس ﺑﺮزﮔر تصمیم دارد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﺘﻞ ﻋﺸﺎﯾﺮی و سنتی در ارﺗﻔﺎﻋﺎت روﺳﺘﺎ احداث کند. حتی او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: “اﯾﻦ ﻫﺘﻞ قرار است ﯾﮑﯽ از ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ اﯾﺮان باشد و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ‫ ﮐﻤﮏ اﯾﻞ ﻋﺸﺎﯾﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽدهد. ﺑﺮزﮔﺮ اعتقاد دارد ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻣﺴﺌﻮلین ﻓﻘﻂ ﺷﻌﺎر ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی اصلی‌ترین ﺻﻨﻌﺖ درآﻣﺪزاﯾﯽ اﺳﺖ.”

او می‌گوید : “ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از افرادی ﺑﻮدم ﮐﻪ موفق شدم ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮدم و ﻫﻢ ‫اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎی ﺑﺰم ﺑﻮاﻧﺎت درآﻣﺪزاﯾﯽ ﮐﻨﻢ. ﻫﺮ روز از ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه ﺧﺮﯾﺪ انجام می‌دهم ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻐﺎزه‌داران از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ.”

‫جاذبه‌های روستایی از نظر عباس برزگر

‫جاذبه‌های روستایی از نظر عباس برزگر

عباس برزگر متوجه شده است ﮐﻪ اﺻﺎﻟﺖ و ﻧﻮع ﻏﺬا و ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎﻧﻮاده روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ارزش می‌باشد و ﻣﯽﺗﻮان از راه تبلیغ آن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان، ﻫﻢ ارزش‌ها را ﺣﻔﻆ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد و‫ دﯾﮕﺮان درآﻣﺪزاﯾﯽ و اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ به وجود آورد. ‫

عباس ﺑﺮزﮔﺮ از ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ در روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی که ﺧﻮد کاشته ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺧﺎﻧﻮاده و اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎی ﺑﻮاﻧﺎت ﻫﻤﮕﯽ در اﻣﺮ ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و‫ صبح‌ها ﺑﺎ ﻋﺴﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮔﺮدوی زﻣﯿن‌ها ﺧﻮدﺷﺎن که با زحمت به دست آمده از ﻣﺴﺎﻓﺮان ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

علت موفقیت عباس برزگر

‫ﺑﺮزﮔﺮ، این کارآفرین روستایی ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺶ ﻫﯿﭻ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺮﮐﺰی دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و می‌گوید ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺮواﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ او ﻧﻤﯽداد و می‌گفتند ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ‫ﺗﺤﺼﯿﻼت دانشگاهی داﺷﺘﻪ ﺑﺎشم. اﻣﺎ وقتی ﮐﻪ ﮐﺎرم روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ اﻓﺘﺨﺎری ﮔﺮدﺷﮕﺮی دادﻧﺪ و در ﻫﻤﺎﯾﺶ‌ﻫﺎﯾﺸﺎن از ﻣﻦ و دﺧﺘﺮاﻧﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.

این گونه زندگینامه عباس برزگر به عنوان یک کارآفرین روستایی مورد توجه قرار گرفت. ‫عباس معتقد است ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﺶ را در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ. او می‌گوید: ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی مختلف اروﭘﺎﯾﯽ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﯾﮏ ﺗﻮرﯾﺴﺖ ‫ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارد و مردمان آن کشور ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﮏ بسیاری ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد و ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ از ‫ﻣﻬﻤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ رﻓﺘﺎر احترام آمیز و درﺳﺖ ﺑﺎ اوﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ آن‌ها ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ. با اینکه زبانتان را متوجه نمی‌شوند اﻣﺎ درک می‌کنند ﮐﻪ از آن‌ها ﺑﺮای ﭼﻪ‫ﻣﻨﻈﻮری ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﺮده‌اﯾﺪ.

ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاهند ﺑﻪ آن‌ها ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ، دروغ ﻧﺸﻨﻮد و اﺣﺴﺎس نکنند ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺟﯿﺐ آن‌ها را‫ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ در رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر سبب ﺷﺪه ﺗﺎ آن‌ها از زﻧﺪﮔﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ.

ﻣﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ‌ﻣﺎن راه ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﻧﻪ ﺑﺮای ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ و پول گرفتن ﺑﻠﮑﻪ ‫ﻣﯽداﻧﻢ آن‌ها قصد دارند ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن آدم‌ها زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ ﮐﻪ از ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ‫ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ می‌کنیم پس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ نوع رﻓﺘﺎر را ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

پیشرفت عباس برزگر

پیشرفت عباس برزگر

‫در زندگینامه عباس برزگر می‌خوانیم که ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: زمانی که ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﻮاده‌ام ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و خیلی از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ‫. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی به ما ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﻮرﻫﺎ و دﻋﻮت از ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد‫ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ موفق‌تر از ﮔﺬﺷﺘﻪ به کار خود ادامه دهیم.

ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﺠﺮی ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ، اﯾﻦ سبب ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ راه اﻧﺪازی ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ‫ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﻮان ﮔﺸﺖ بیفتد و ﺑﺎ کمک و ﻫﻤﮑﺎری دوﺳﺘﺎنش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ. او می‌گوید ﮐﻪ از روزی ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم روستای ﺑﻮاﻧﺎت ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ ‫را دارد، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮدم ﮐﻪ از ورود ﺗﻮر، ﻣﺮدم روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺷﻬﺮی و ﺣﺘﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮ از ﻣﺰاﯾﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮرﻫﺎ و ورود ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ‫ﺷﻮﻧﺪ.


بیشتر بخوانید… مصاحبه با عباس برزگر


‫عباس ﺑﺮزﮔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: ﻣﺸﮑﻞ اصلی ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ منتظریم ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ذوق ‫و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻮدﺷﺎن درآﻣﺪ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻢ دﯾﮕﺮان از ﮐﻨﺎر آن‌ها ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ. ‫

عباس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: “تعداد کمی هستند که دﻧﺒﺎل ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽروند. ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ قابلیت این را دارد که اﺑﯿﺎﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﭘﺮ روﻧﻖ‌ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.”

‫اکنون تمام اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮاﻧﺎت و روﺳﺘﺎی ﺑﺰم از دﻫﮑﺪه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻋﺒﺎس درآﻣﺪ دارﻧﺪ و حتی دﯾﮕﺮان نیز ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و مشاهده کنند ﮐﻪ چگونه ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺳﺎده روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ‫ﺳﻮاد خیلیﮐﻢ موفق شده ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﺪ و از ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ درآﻣﺪ زاﯾﯽ ﮐﻨﺪ.

روستای بوانات

روستای بوانات

‫جالب است بدانید روﺳﺘﺎی ﺑﺰم در ۷۱ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮ ﺑﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد و ﮐﺮﻣﺎن آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻮاﻧﺎت مشهور ﺷﺪه اﺳﺖ. ‫ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺷﯿﺮاز و ﯾﺰد دو ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ اﺳﺖ.‫

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻮاﻧﺎت ﺳﻪ اﺗﺎق ﻗﺪﯾﻤﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﺣﺪود ۷۰۰ ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ دارﻧﺪ و هزینه برای اقامت در این اتاق‌ها در حدود ۵۰۰ دﻻر می‌باشد. ‫ﺳﻮﺋﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪرن و ﺳﻨﺘﯽ و ۶ اﺗﺎق ﻋﻤﻮﻣﯽ، وﯾﻼﻫﺎی وﺳﻂ ﺑﺎغ و ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ و ﻣﻮزه ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﮔﻮﺷﻪای از دیگر اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ. ‫

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎﻣﺰاده ﺑﺰم و در ﮐﻨﺎر آن ﺑﺎرﮔﺎه اﻣﺎم زاده ﺷﺎه ﻣﯿﺮﺣﻤﺰه، ﭘﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﻮرﯾﺎن، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﯿﻔﻪ و ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻮرﯾﺎن و ﻣﻮزه‫ ﺑﻮاﻧﺎت از دیگر ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮاﻧﺎت ﻓﺎرس به شمار می‌روند. عباس برزگر به عنون یک کارآفرین روستایی از این جاذبه‌ها نهایت استفاده را کرده و در معرفی این روستا به توریست‌ها موفق بوده است.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *