فیـروزشهر

آب و هوا و جغرافیا

آب و هوا: فیروزآباد از نظر آب و هوایی به ناحیه ی بیابانی غرب آسیا تعلق دارد، آب و هوای آن در ارتفاعات معتدل، در دره ها و دشت ها گرم تا معتدل مایل به گرم است و از نظر بارندگی جزء نواحی خشک به حساب می آید. اما با درنظر گرفتن عوامل جغرافیایی مثل […]