فیـروزشهر

نقش چهار شاهزاده ساسانی در شهر گور

نقش چهار شاهزاده ساسانی در شهر گور حفاری های باستان شناسی در کاخ کشف شده نزدیکی محوطه منار شهر ساسانی گور، منجر به کشف نقش دیوار نگاره چهار شاهزاده ساسانی روی یکی از دیوارهای منقوش این کاخ شد. این نقش دیوار نگاره ها رنگی هستند.شهر ساسانی گور نخستین شهر دایره ای شکل ایران محسوب می […]