فیـروزشهر

محمد بن یعقوب فیروزآبادی

«مجدالدین محمد بن یعقوب فیروزآبادی» مکنی به ابوطاهر (۷۲۹- ۸۱۷ ق) عالم لغوی، محدث ، مفسر ، سیره نویس، مؤلف قاموس و فقیه شافعی از احفاد شیخ ابواسحاق شیرازی (۳۹۶- ۴۷۶ ق) – فقیه بزرگ شافعی و رئیس نظامیه بغداد – بوده است. ۱ – معرفی اجمالی اصل وی از فیروزآباد از توابع شیراز است اما در کازرون متولد شده است. در هفت سالگی قرآن […]